Нова промяна бе въведена за собствениците на моторни превозни средства и ремаркета, както и за тези, които ще продават или купуват автомобили.

От 10 март при промяна на постоянния адрес на собственика в населено място в друга област собственикът представя ПС за промяна в регистрацията в срок до един месец от издаване на новия личен документ и се издават нови табели с регистрационен номер за съответната област.

Удължава се и срокът за регистрация на новопридобити моторни превозни средства и ремаркетата от 14 дни на един месец от датата на придобиване на собствеността или оформянето на вноса (постоянен или временен) от съответния митнически орган.

Нов ред за регистрация на МПС от 18.03.2018 г.

При извършване на сделка с регистрирано превозно средство, след като извърши идентифицирането, нотариусът, който извършва сделката, отправя искане към информационната система на МВР за потвърждаване на данните относно превозното средство, собствеността му и за предоставяне на информация относно наложени запори или други законови ограничения, като въвежда регистрационен номер на ПС, идентификационен номер на ПС, номер на свидетелство за регистрация и идентификационни данни на собственика на ПС, вписани в свидетелството за регистрация.

В случай, че върху ПС има наложен запор или друго законово ограничение, системата на МВР уведомява нотариуса, направил искането, за наличието на такива ограничения, като в този случай нотариусът уведомява страните по сделката.

Нотариусът удостоверява сключената сделка за прехвърляне на собствеността на ПС след получаване на верифицирани данни от МВР по направеното искане и при отчитане на ограниченията на собствеността на превозното средство съгласно закона и в случай че е платен данъкът върху превозното средство.

В случай че сделката е извършена от информационната система на Нотариалната камара, към информационната система на МВР се изпраща информация за регистрационния номер на нотариуса, извършил сделката, регистърния номер и датата от общия регистър на нотариуса, пред който е записана сделката, и данни за приобретателя по сделката, които се записват към информацията за превозното средство.

При сделка с ПС приобретателят може да заяви пред нотариуса предварителна подготовка на свидетелство за регистрация, в случай че превозното средство ще се регистрира в същата областна дирекция на МВР, където е било регистрирано, и няма да се извършва подмяна на табелите с регистрационен номер и промяна на данните за превозното средство. В този случай таксите за подаване на заявление и издаване на свидетелство за регистрация на ПС се заплащат от приобретателя чрез нотариуса.

Купувачът на превозното средство предоставя на нотариуса информация за актуални електронна поща и/или телефонен номер за контакт.

При изповядване на сделката след 14 ч. свидетелството за регистрация може да бъде получено най-рано на следващия работен ден.

В случай, че купувачът е заявил пред нотариуса предварителна подготовка на свидетелство за регистрация (част 1 и 2) , същото се получава от съответното звено “Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянния адрес на собственика – за физическите лица, или по адреса на регистрация – за стопанските субекти, след връщане на старото свидетелство за регистрация.

Измененията и допълненията в Наредба за изменение и допълнение на наредба № i-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства са публикувани в Държавен вестник, брой 20 от 06 март 2018 г. и са в сила от 10 март 2018 г.

logo-footer

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ: