Във връзка с получено нареждане от Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“, считано от 1 септември 2021 г. изпитните такси и ваучерите за явяване на изпит пред ДАИ се заплащат и получават в учебните центрове.

След обнародването в Държавен вестник на Проект на Тарифа за изменение и допълнение на Тарифа N5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, (предвидено за 1 септември 2021 г.), стойността на държавната такса за провеждане на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС ще бъде променена:

Съгласно чл. 10, ал. 4 от Наредба N38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кaндидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (Наредба N38), за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се събират следните такси съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, приета с Постановление N81 на Министерски съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 41 от 2000 г.):

  • Такса за всеки кандидат за изпит;
  • Такса за всеки кандидат за изпит – когато групата е формирана от Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“;
  • Такса за всяка група за практически изпит – когато групата е формирана от учебен център.

За всеки явил се/изпитан кандидат се заплаща стойността на консумативите за провеждане на изпита. След заплащане на разходите всеки кандидат получава индивидуален ваучер, с който се индивидуализира в информационната система на Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“, съгласно чл. 10, ал. 5 от Наредба N38.

Съгласно чл. 10, ал. 6 от Наредба N38, таксите се заплащат в учебните центрове чрез информационната система по чл. 27, ал. 7 от Наредба N37 (информационната система) с изключение на таксите, заплащани от кандидатите по чл. 4 ал. 2 от Наредба N38. Във връзка с изложеното, считано от 1 септември 2021 г. учебните центрове следва да предоставят индивидуални ваучери на кандидатите, които предлагат за допускане до теоретичен или практически изпит.

Считано от 1 септември 2021 г.:

  • Държавните такси за явяване на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС ще са както следва:
  • Теоретичен изпит – 70 лв.
  • Практически изпит – 70 лв.
  • Провеждането на вътрешни изпити в Автошкола Василеви ще бъде безплатно;
logo-footer

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ: