Д Е К Л А Р А Ц И Я

Днес 25 май 2018 г., влиза в сила Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Регламента).

Регламент 2016/679 разширява нашите отговорности, като включва към тях необходимостта от непрестанно доказване на спазването му, както и драстично увеличава санкциите за тези, които допуснат злоупотреба с лични данни на физическите лица.

„Василеви 2005“ ЕООД, като администратор на лични данни, събира и обработва и съхранява данни на хиляди български граждани, които имат желание да придобият правоспособост за управление на МПС, възстановят контроните си точки, преминават курсове за професионална компетентност, курсове за управление на безопасни товари и др.

Компанията е администратор на личните данни и на своите служители. Те трябва да са сигурни, че се отнасяме с отговорност към предоставените ни от тях лични данни, събираме ги в обем, който е необходим за изпълнение на договорните отношения между нас и не ги предоставяме на трети лица, без съгласието на служителя или изрично законово задължение.

С настоящата декларация, ръководството на „Василеви 2005“ ЕООД пред трети лица и пред служителите си, декларира своето намерение да приложи и спазва Регламента в дейността си, придържайки се към най-добрите практики за защита на личните данни.

Във връзка с влизането в сила на Регламента, „Василеви 2005“ ЕООД преразгледа и ще увеличи действащите организационни и технически мерки, за да отговори адекватно на завишените нужди от защита на личните данни на лицата срещу злоупотреба. Също така ще преразгледа и промени, при нужда, всички договори с контрагенти, които имат отношение към събирането и обработването на данни от името на Компанията.

КАТО ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „ВАСИЛЕВИ 2005“ ЕООД ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЕТИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

25 април 2018 г.