zaza VisualizzaIqnet

Управителят на „Василеви 2005” ЕООД, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена, разбрана, поддържана и прилагана на всички нива в Организацията.

Политиката по качеството на “Василеви 2005” ЕООД е насочена към запазване и разширяване на завоюваните водещи позиции на регионално и национално ниво чрез непрекъснато усъвършенстване на дейностите в следните направления:

 • Обучение на кандидати на територията на Софийска област за придобиване на правоспособност за: управление на МПС и извършване на превоз на опасни товари.
 • Обучение на водачите на МПС за възстановяване на контролни точки.
 • Обучение за придобиване на начална квалификация на водачите на МПС
 • Извършване на международен автомобилен превоз на пътници.
 • Извършване на превоз на товари на територията на Република България.

За постигането на тези цели във „Василеви 2005”ЕООД е изградена, внедрена и поддържана Система за управление на качеството (СУК), отговаряща на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008. С прилагането на СУК ръководството се стреми към:

 • Постигане на пълно съответствие на услугите с актуалните нормативни и специализирани изисквания към тях;
 • Оптимизиране на дейностите – адекватност, целесъобразност, съзнание за качество според изискванията на клиентите;
 • Създаване на благоприятни условия за осъществяване на дейностите чрез поддържане и подобряване на материалната база и работната среда;
 • Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, съобразно потребностите на клиентите;
 • Осигуряване и поддържане на мотивираност на персонала и съпричастност към извършваната работа;
 • Непрекъснато подобряване на качеството на услугите и обслужването на клиентите чрез натрупване и прилагане на умения и практически опит от служителите;
 • Поддържане на коректно сътрудничество с доставчиците и партньорите на базата на взаимноизгодни условия, лоялност и професионално взаимодействие;
 • Развиване и поддържане на конкурентни предимства на база цена, качество и удовлетвореност на всички клиенти и партньори на „Василеви 2005” ЕООД;
 • Осъществяване на системен контрол за изпълнението на целите по качеството и своевременно предприемане на адекватни коригиращи и превантивни действия.

Управителят на „Василеви 2005”ЕООД декларира, че при своята цялостна дейност в областта на качеството на управление и предлаганите услуги ще се спазва цялата приложима нормативна база и поема ангажимент за осигуряване непрекъснато подобрение и усъвършенстване на системата.

Управителят е създал условия за стриктно спазване изискванията на СУК и за активното участие на служителите в нейното развитие и поддържане.

Политиката по качеството е достъпна до всички заинтересованите страни.

Като Управител на „Василеви 2005” ЕООД декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО.

03.07.2012г.                         Управител, Владимир Василев

Настоящата политика подлежи на ежегоден преглед и актуализация.